Услови коришћења

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ: Услови коришћења веб портала ProdamSam.com представљају правни договор између коначног корисника (појединачне физичке или правне особе) и управитеља веб портала (у наставку: управитељ) за коришћење веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга. Када корисник приступа веб порталу ProdamSam.com или га користи на било који други начин, обавезују га одредбе ових услова коришћења. Ако нисте сагласни с овим условима коришћења, не смете користити веб портал ProdamSam.com и њиме повезане услуге.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА WWW.PRODAMSAM.COM И ЊИМЕ ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА

Важност ових услова коришћења

Ови услови уређују Ваше коришћење веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга; коришћењем ове странице и повезаних услуга ви прихватате ове услове коришћења у целини. Ако нисте сагласни с било којим делом ових услова, немојте користити интернет портал ProdamSam.com и њиме повезане услуге.

Ови услови коришћења представљају целокупан договор између Вас и управитеља у погледу коришћења веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга. Ови услови коришћења замењују све претходне договоре о Вашем коришћењу веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга.

Одговорност за садржај података и услуга

Управитељ се све време залаже за квалитет, правилност и ажурност података и услуга у оквиру веб портала ProdamSam.com .

Садржај интернет страница управитеља нема дејство правног савета.

Одговорност носиоца за непријатности или штету која би корисницима настала због евентуално погрешних, непотпуних или друкчије неодговарајућих података, односно услуга на интернет страницама носиоца, у целости је искључена.

Управитељ корисницима не гарантује за тачност односно правилност података и других услуга на његовим интернет страницама.

Управитељ не одговара за истинитост објављених огласа и њихов садржај. За оглас, укључујући слике, линкове и текст, искључиво је одговорна особа која га је објавила.

Предајом понуде на појединачни оглас и прихватањем исте од стране корисника који је објавио оглас, успоставља се обавезни однос између продавца и купца. Сви евентуални спорови из овог односа (као због истинитости података о кориснику, о садржају, предмету и цени понуде и сл.) решавају се искључиво између продавца и купца. Управитељ не сноси никакву одговорност у случају спора међу корисницима.

Управитељ не прихвата никакву одговорност за садржај, доступност, деловање и беспрекорност услуга у оквиру веб портала ProdamSam.com .

Управитељ не прихвата никакву одговорност за било какву евентуалну штету која би настала корисницима због немогућности коришћења услуга ProdamSam.com , због губитка података или због других разлога, повезаних деловањем или доступношћу услуга ProdamSam.com . Управитељ задржава право да било када, из било ког разлога и за било које раздобље прекине нуђење услуга у оквиру веб портала ProdamSam.com , ако сматра да је то потребно.

Ограничење одговоности у овим правилима вреди под условом да је у складу с важећим законодавством. У случају неусуклађености вреди ограничење одговорности у највећем обиму, допуштеном важећим законодавством. Управитељ је у највећој могућој мери ослобођен од свих заступања, јемства и других услова брижности (укључујући услове важећег права у погледу довољне брижности и стручности при обављању услуга).

Управитељ не одговара за било какву посредну или непосредну штету, укључиво с евентуалним губитком добити, која је настала у оквиру ових општих услова или у вези са веб порталом ProdamSam.com , било због одговорности за штету, уговорне одговорности или било како другачије.

Дужности корисника

Корисници веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга морају бити сагласни с овим условима коришћења те у складу с њима користити овај веб портал и њиме повезане услуге.

ProdamSam.com је посреднички систем између купаца и продаваца.

Корисници морају код пријаве унети своје властито име и истините контакт податке. Код првог уписа морају се регистровати и при томе сва тражена поља испунити истинитим подацима. Представљање за другу особу може бити кривично дело преваре по закону.

Прихватањем ових правила коришћења и уносом својих контакт података корисници допуштају коришћење и обраду датих личних података у сврху функционисања система и повремено слање електронске поште повезане са системом и делатностима портала ProdamSam.com . Ова електронска пошта повремено може садржати рекламне поруке. Корисници могу било када захтевати да ProdamSam.com и управитељ странице трајно или привремено престану да користе његове личне податке за слање порука. За то време управитељ кориснику замрзава његову регистрацију и корисничке функције везање уз њу. Управитељ странице ProdamSam.com се обавезује да електронске адресе корисника неће прослеђивати трећим особама.

Корисници система ProdamSam.com обавезују се да ће њихови садржајни и сликовни огласи бити истинити, да неће оглашавати продају туђег власништва или власништва чији је промет и/или оглашавање законом забрањено. Корисници не смеју објављивати огласе који су у супротности са законима, осталим прописима и уставом.

Корисници се обавезују да неће објављивати огласе за другу особу без њене сагласности.

Оглас мора садржати специфичне податке о предмету или услузи која се оглашава. Опис се мора односити искључиво на тај предмет или услугу. У огласима није допуштено оглашавати друге предмете, услуге нити ишта што није директно повезано с предметом оглашавања. Слике у огласу морају бити истините слике оглашаваних предмета или услуга. Није допуштена објава логотипа ни банера.

Оглас мора садржајно спадати у одговарајућу рубрику.

Наслов огласа мора описивати предмет продаје. У наслов није допуштено уписивати податке других интернет страница или више једнаких знакова узастопно.

Огласи који позивају на сарадњу у разним мрежним маркетинзима и пирамидалним играма нису дозвољени. Исто тако нису дозвољени огласи који позивају на играње недозвољених игара на срећу. Корисници могу имати само једно корисничко име и могу за исти предмет објавити само један оглас. Такође није дозвољено објавити оглас за исти предмет у двема различитим рубрикама.

Корисници су дужни да се брину о сигурности својих корисничких лозинки и повремено их мењају. Код сваког неовлашћеног коришћења или утемељене сумње да је дошло до таквог коришћења морају о томе одмах да обавесте управитеља. Управитељ не одговара за случајеве злоупотребе корисничке лозинке, али ће одмах након примљеног извештаја извршити одговарајуће мере. Корисници су сагласни да се у случају ако се покаже да је корисничка лозинка било ког корисника злоупотребљена, понуде или потраживања и друге изјаве воље под именом тог корисника не сматрају за изјаве воље и на тај начин никако не проузрокују правне учинке.

Објавом огласа на ProdamSam.com корисници се слажу да ће брижно одговарати на потраживања других корисника (било телефоном или е-маилом). Корисници морају имати функционалну е-маил адресу на којој периодично прегледавају пошту.

Корисници се слажу да ProdamSam.com њихов оглас, укључујући фотографије, у рекламне сврхе може објавити и у другим медијима. ProdamSam.com у другим медијима неће објавити личне податке корисника него само садржај огласа и линк на страницу ProdamSam.com .

Корисници се слажу да буду контактирани путем система ProdamSam.com и то искључиво у циљу конкретног потраживања и информисања. Корисници при контактирању других корисника никако не смеју да рекламирају услуге или друге производе.

Корисници се слажу да управитељ има искључиво право одлучивања о уклањању или брисању целокупног садржаја, који су на веб портал ProdamSam.com поставили, односно проследили корисници. При том није од посебне важности изводи ли се уклањање, односно брисање по слободној процени управитеља или на захтев суда или управног органа. Корисници се слажу да за такво уклањање, односно брисање садржаја управитељ не сноси одговорност за штету.

Корисници се слажу да не користе услуге портала ProdamSam.com којима се: крше одредбе локалног, националног или међународног права; узнемиравају или оштећују остале особе, или комуницира с њима након договора око престанка оваквог облика комуникације; прикупљају и чувају лични подаци о осталим корисницима укључујући е-маил адресе, или којима се контактирају продавци за било коју другу сврху осим одговарања на садржај постављен од стране дотичних продаца.

Противзаконито је оглашавати "било какве предности, ограничења или дискриминације темељене на расном и верском опредељењу, боји коже, полу, телесним сметњама, породичном положају, националности, или намере стварања било којих других предности, ограничења или дискриминација." Државно или локално правосуђе може да наметне додатне захтеве.

Услуге ProdamSam.com смеју да се користе искључиво за лично, некомерцијалну коришћење. За свако комерцијално коришћење услуга ProdamSam.com потребно је склопити претходан договор с носиоцем.

Корисници система који коришћењм прихватају ова правила одричу се права на утеривање евентуалне одштете од управитеља система ProdamSam.com , настале из односа између продавца и купца (корисници).

У оквиру система ProdamSam.com изричито је забрањено:
- придобити или искористити приступ који је регистрован за другог корисника.
- објављивати непримерен или увредљив садржај.
- објављивати податке који крше ауторска права.
- деловати на ProdamSam.com са штетном наменом деловању система.
- уништавати дело и податке других корисника система.
- било какво друго деловање у циљу злоупотребе система ProdamSam.com .

Права управитеља портала ProdamSam.com

Управитељ система ProdamSam.com неће посезати у сам садржај који ће на интернет портал проследити корисници. Из разлога кршења закона и јавног морала задржава себи право да уклања огласе и/или кориснике који су их проследили.

Управитељ система ProdamSam.com задржава право брисања, односно необјављивања огласа уколико сматра да би објава таквог огласа штетила систему. Пресуда о томе је у целини у надлежности управитељу, а на његову одлуку не може се подносити жалба.

Управитељ система, без обзира на одредбе евентуалног уговора с корисницима, односно странком или других одредби ових услова коришћења, задржава право да одлучује слободно или на захтев суда или управног органа уклони или избрише садржај, који је на интернет страницу ProdamSam.com проследио корисник.

Управитељ странице ProdamSam.com задржава право да одмах брише с листе корисника и онемогући добивање новог корисничког имена оним корисницима који би кршили ова правила коришћења или било како другачије штетили систему ProdamSam.com , његовим управитељима, односно власницима. Пресуда о томе у целини је у надлежности управитељу, а на његову одлуку се не може подносити жалба.

Заштита ауторских права

Целокупан садржај портала ProdamSam.com , осим садржаја које су на поједине услуге унели корисници, је заштићено ауторско дело носиоца. Сва права су придржана. Садржаји које су на поједине услуге портала ProdamSam.com унели корисници су, ако испуњавају законске услове, ауторска дела корисника.

Управитељ може имати патенте, патентиране апликације, робне марке, ауторска права или друга права интелектуалног власништва, који су повезани с порталом ProdamSam.com , укључујући интернет странице које су део истог. Уколико то није изричито наведено у овим условима коришћења (лиценци), корисницима садржај ових интернет страница не даје никаква права коришћења тих патената, робних марки, ауторских права или других облика интелектуалног власништва. Сва права која нису изричито додељена у лиценци за коришћење веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга, придржана су.

Лиценца за коришћење веб портала ProdamSam.com

Корисници могу интернет странице ProdamSam.com разгледати помоћу интернет читача, преносити за потребе веб разгледања (caching) и исписивати садржај интернет страница ProdamSam.com само за лично коришћење и то под следећим условима (ограничењима):

Корисници не смеју да:

(а) репродукују (копирају) садржаје с интернет страница ProdamSam.com (укључујући репродукцију на другој интернет страници);

(б) продају, изнајмљују или на било који други начин лиценцирају (подлиценцирају) садржаје с интернет страница ProdamSam.com ;

(ц) репродукују, дуплицирају, копирају, умножавају, објављују или на било какав други начин користе садржај интернет страница ProdamSam.com у комерцијалне сврхе (забрањени су сви облици коришћења који превазилазе оквире личног коришћења);

(ц) уређују, стварају изведенице, или на било какав други начин мењају (модификују) садржај интернет страница ProdamSam.com ;

(д) дистрибуирају, посредују, односно омогућавају коришћење трећим особама (нпр. репродукују у књизи, објављују на серверу наручиоца односно корисника, итд.) садржаје с интернет странице ProdamSam.com (осим где је посебно и изричито наведено да садржај интернет странице може слободно да се дистрибуира);

(е) злоупотребљавају информационе базе носиоца или на било какав други начин посегну у права интелектуалног власништва носиоца;

(ф) користе значајне делове (у смислу количине и/или каквоће) база података (нпр. да репродукујуе структуре база или деловe структуре база, итд.);

(г) користе базе података у супротности с њиховом уобичајеном употребом или на начин који би могао да повреди интересе носиоца (нпр. система и поновљено коришћење одређених делова база података, итд.);

(х) одстрањују или замењују знакове "ProdamSam.com " када се исти појављују на појединачним подацима.

Корисници су упознати с следећим чињеницама:

Садржаји (сви подаци и информације који се било како налазе на веб порталу ПродамСам или у оквиру повезаних услуга), осим када је то изричито одређено друкчије, заштићени су правом интелектуалног власништва, на следећи начин:

1. Знак "ProdamSam.com " заштићен је као робна и услужна марка по важећем закону о заштити индустријског власништва.

2. Ауторска дела које су поједине јединице у базама информационог система (укључујући делове интернет страница) и имају значај ауторског дела (нпр. ауторски чланци), заштићени су ауторским правом њиховог аутора.

3. Информациони систем управитеља представља базу података у смислу важећег закона о ауторским и сродним правима. Уређене базе података у оквиру информацијског система (укључујући интернет странице) у целини су и као појединачни делови система заштићени ауторским правом носиоца и другим прописима (заштита конкуренције...). Ауторска заштита информационог система, појединих јединица у базама и његових појединачних база података које су доступне корисницима обухвата заштиту у складу са законом о ауторским и сродним правима. Ауторска заштита у односу на базе података између осталог значи да корисник истовремено може да користи само њихове незнатне делове (у смислу количине и/или квалитета). За појединачне јединице база информационог система које пак имају значај ауторског дела (нпр. ауторски чланци), корисницима је дозвољено само да користе за властите потребе.

Корисници носиоцу одговарају за сву евентуалну штету која му може настати због кршења у овом поглављу одређених обавеза, односно ограничења.

Линкови

Линкови на интернет странице ProdamSam.com (са других интернет страница) су дозвољене под следећим условима:

  • да се при стварању линкова не одстране или сакрију огласи, знак о придржавању ауторских права или других обавештења на овој интернет страници (забрана deeplinking-a),
  • да се одстрани линк на захтев управитеља.

Интернет странице ProdamSam.com могу да садрже и линкове на друге интернет странице које не одржава управитељ. Управитељ, дизајнер и програмер не одговарају за садржај тих страница.

Корисницима је дозвољено само повезивање (линковање) на додатни опис понуде. Линкови на странице које пропагирају разне услуге нису дозвољени. Управитељ странице задржава право да сам пресуди хоће ли да допусти неки линк или не.

Право и јурисдикција

Ови услови коришћења веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга састављени су у складу са српским правом. За њихово се тумачење мора користити српско право, а за све спорове који се односе на њих или на деловање веб портала ProdamSam.com и њиме повезаних услуга искључиво су надлежни српски судови. За спорове који су настали због кршења права интелектуалног власништва надлежан је искључиво окружни суд у Београду.

Мењање функционалности и услова коришћења

Управитељ странице ProdamSam.com задржава право измене функционалност и садржај странице било када и без претходног обавештавања корисника. Управитељ не преузима одговорност за последице настале због измена на страници ProdamSam.com .

Управитељ странице ProdamSam.com задржава право измене ових правила коришћења без претходне најаве. Свако коришћење система након измене ових правила значи сагласност с изменама. У случају да се њима не слажу, корисници се моле да не користе странице.

Подаци о понуђачу услуга

ProdamSam.com

Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIA

е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Joomla! 3.4
Веб колачиће (cookies) користимо да би вам омогућили коришћење погодности нашег портала.
За наставак коришћења нашег сајта требало би  да прихватите нашу политику коришћења веб колачића.